آزمون پایان دوره آموزشی بهمن 97
 قابل توجه کارآموزان محترم:
آزمون پایان دوره در روز پنجشنبه مورخ 98/2/19  ساعت 10 صبح برگزار می گردد.اسامی شرکت کننده در آزمون در  فایل پیوست ارائه شده است.
7073006b-9b42-4e41-9a7a-f7e7815e62a8.xlsx
لینکهای مرتبط