مدارک مورد نیاز جهت عضویت در کتابخانه

مدارک مورد نیازجهت صدور کارت عضویت کتابخانه


1-                      دو قطعه عکس پشت نویسی شده


2-                      تکمیل فرم ثبت نام موجود در کتابخانه .( به فرم هایی که ناخوانا و ناقص پر شوند ترتیب اثر داده نمی شود .)


3-                      دارا بودن کارت دانشجویی (دانشجویانی که کارت دانشجویی آنها صادر نشده است، پرینتی از ثبت نام خود را که شماره دانشجویی در آن ثبت گردیده است ارائه دهند .)

لینکهای مرتبط