با توجه به محدودیت زمانی ثبت نام  متقاضیان کاردانی و کارشناسی استثنائا در روزهای  پنجشنبه مورخ 98/07/04و جمعه مورخ 98/07/05 از ساعت 9 لغایت 13 صورت می پذیرد.