داتشجویان مشخصات خود را به ترتیب حروف الفبا مشاهده و نسبت به شرکت در مانور اجباری آزمون متمرکز اقدام نمایند . مسئولیت عدم  شرکت در آزمون برعهده دانشجو میباشد 
مانور اجباری آزمون از روز چهارشنبه 1399/10/17  آغاز و در روز یکشنبه 1399/10/21 پایان خواهد پذیرفت.

مراجعه به آدرس های الکترونیکی
https://examuast.ir
https://exam-uast.ir 

حضور در مانور اجباری می باشد