قابل توجه دانشجویان مرکز:
لازم است دانشجویان مشروحه ی ذیل در روز شنبه مورخ 97/4/16 جهت تکمیل فرم دفاعیه کمیته انضباطی به دانشکده طبقه پنجم اتاق 504 مراجعه نمایند.
بدیهی است عدم مراجعه دانشجو در زمان اعلام شده به منزله تمکین حکم صادره در کمیته انضباطی خواهد بود.