قابل توجه کاراموزان گرامی 


 کلاس ICDLمورخ
8-11-96 برگزار نمی شود