1.از حضور دانشجویان متاخر جلوگیری به عمل خواهد آمد.
2.همراه داشتن موبایل حتی خاموش تخلف بوده و با متخلف برخورد خواهد شد.
3.داشتن کارت ورود به جلسه برای حضور در جلسات امتحانی وکارت دانشجویی (کارت شناسایی معتبر برای احراز هویت ) الزامی میباشد.
4.در صورتی که اساتید کتاب قانون را مجاز کرده باشند همراه داشتن کتاب قانون بدون حاشیه نویسی و محشا الزامی میباشد ومسئولین دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال ارائه و جابجایی کتاب ندارند.