قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل


دانشجویانی که متقاضی اخذ دروس معرفی به استاد می باشند از تاریخ 95/06/26 الی95/06/28به واحد امتحانات خانم علیخانی مراجعه نمایند